فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 668، نیمه اول اردیبهشت 1393

لینک به فایل

عنوان

صفحه

مختصات جنبش کارگری در سال 92 و پیش شرط پیروزی جنبش اعتصابی افزایش دستمزد

1

رأی عدم اعتماد مردم به روحانی و کلیت رژیم جمهوری اسلامی

1

زنان و کار در ایران

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت اول ماه مه: اول ماه مه، روز همبستگی، اعتراض و مبارزه مشترک کارگران سراسر جهان

3

کمک های مالی

6

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

12

وصیت نامه جو هیل

12

یادداشتهای سیاسی

-          سخنان خامنه ای اعتراف به نابرابری حقوقی زنان با مردان در جامعه

14

-          سرکوب زندانیان سیاسی بند 350 اوین، بازتابی از مقاومت زندانیان

16

تلویزیون دمکراسی شورایی

16