فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 669، نیمه دوم اردیبهشت 1393

لینک به فایل

عنوان

صفحه

شیادی که در شان جمهوری اسلامی است

1

اول ماه مه، پیشرفت‌های نسبی و تلاشهای آتی

1

تشدید تضادها و بازتاب آن در همایش های علنی

1

زنان و کار در ایران (قسمت دوم)، زنان شاغل

1

سیاست افزایش جمعیت، زنگ خطری جدی برای زنان!

6

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

11

یادداشتهای سیاسی

-          انتخابات عراق و پیامدهای آن

12

-          مسکن، گرهی باز نشدنی

16

تلویزیون دمکراسی شورایی

16