فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 670، نیمه اول خرداد 1393

لینک به فایل

عنوان

صفحه

دور چهارم مذاکرات اتمی و گره گاه های خامنه ای

1

جنبش کارگری ایران هوشیار است و "لخ والسا"بردار نیست

1

زنان و کار در ایران (قسمت سوم)

1

فرجام انقلابات در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا

1

بدون درهم شکستن بوروکراسی، درهم شکستن ماشین دولتی، محال است

5

کمک های مالی

8

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

8

یادداشتهای سیاسی

-          از "آزادی یواشکی" تا دستگیری به جرم "رقصیدن"

12

-          معضل بیکاری و خواست پرداخت حقوق بیکاری به تمامی بیکاران

14

تلویزیون دمکراسی شورایی

14