فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 672، نیمه اول تیر 1393

لینک به فایل

عنوان

صفحه

چشم‌انداز تیره و تار عراق و هشدار به مردم ایران

1

تداوم کاهش شاخص بورس و رکود اقتصادی

1

در برابر انحراف رفرمیستی درون جنبش کارگری باید ایستاد

1

زنان و کار در ایران (قسمت آخر)

1

تحرکات سرکوبگرانه مجلس ارتحاع علیه زنان ایران

1

کمک های مالی

4

یادداشتهای سیاسی

-          گام بعدی "فرزندآوری اجباری"است؟

10

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

11

یادداشتهای سیاسی

-          پول نداری، حق نداری درس بخوانی

14

تلویزیون دمکراسی شورایی

14