فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 673، نیمه دوم تیر 1393

لینک به فایل

عنوان

صفحه

باران "موشک‌های هوشمند" اسرائیلی بر سر مردم فلسطین

1

هراس خامنه‌ای از چیست؟

1

برنامه "هم‌صدایی" تلویزیون اندیشه، مرکز بده و بستان با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی

1

نیاز توده های مردم ایران به یک تامین اجتماعی فراگیر

1

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

2

اطلاعیه‌ی نشست مشترک حزب کمونیست کارگری – حکمتیست و سازمان فدائیان (اقلیت)

4

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

6

حکومت شورائی، آلترناتیو کارگران و زحمتکشان است

12

یادداشتهای سیاسی

-          بن‌بست دولت مالکی و تشدید درگیری‌ها در عراق

14

-          گرانی، بیکاری و رکود همه یک قربانی دارند

16

تلویزیون دمکراسی شورایی

16