فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 674، نیمه اول مرداد 1393

لینک به فایل

عنوان

صفحه

بشریت مترقی باید با این پدیده ضدبشری تعیین تکلیف کند

1

بحران اقتصادی مزمن و ساختاری، راه‌حلی انقلابی را می‌طلبد

1

یک چهارم نقدینگی در دست 600 نفر و ده ها میلیون در فقر و گرسنگی

1

بحران بیکاری و پدیده شغل دوم و سوم در ایران

1

کمک های مالی

4

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

8

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

8

یادداشتهای سیاسی

-          "ارتقای شغلی" زنان کارمند شهرداری به زنان "خانه‌دار"

10

-          ازدواج کودکان، خشونت علیه کودکان و زنان است

12

-          تلویزیون دمکراسی شورایی

12