فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 675، نیمه دوم مرداد 1393

لینک به فایل

عنوان

صفحه

اوج‌گیری تضادهای درونی حاکمیت و رودرویی خامنه‌ای با روحانی

1

بحران عراق و پیامدهای آن

1

زندان‌های دهه‌ی شصت، دژهای مقاومت

1

طرح بزرگ تعدیل مستخدمین دولتی، 200 هزار معلم در آستانه اخراج

4

یادداشت‌های سیاسی

-          اخراج و محاکمه کارگران پیشرو در دولت روحانی

8

-          تشدید فقر و تبعات آن در جامعه

10

تلویزیون دمکراسی شورایی

10