حزب توده ایران

عملیات
دی 1366 آئین نامه اجرائی مصوب پلنوم دی ماه 1366 کمیته مرکزی حزب توده ایران
1358 آخرین دفاع خسرو روزبه عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران در دادگاه نظامی
بهمن 1348 آخرین دفاعیات دکتر ارانی
اسفند 1357 اسناد پلنوم شانزدهم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، اسفند ماه 1357
05 شهریور 1326 اطاعت کورکورانه، خسرو روزبه
بدون تاریخ افسانه "سوسیال- امپریالیسم" و "احیای سرمایه‌داری" در شوروی، حزب توده ایران
بدون تاریخ افسانه طلاهای ایران، ف. م. جوانشیر
01 مرداد 1360 اکتبر و ضداکتبر، حیدر مهرگان
1355 انتقاد از فرویدیسم – علل شکست جریان سیاهکل، هوشنگ تیزابی
1385 انقلاب ناتمام، زمینه‌های سیاسی و اقتصادی انقلاب مشروطه ایران، رحمان هاتفی، چاپ سوم
بهمن 1376 بحثی اولیه، پیرامون علل و عوامل فروپاشی اتحاد شوروی و اردوگاه سوسیالیسم، سند مصوب چهارمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران
28 فروردین 1369 برنامه عمل سیاسی حزب توده ایران (در کوتاه مدت)، پلنوم فروردین 1369
01 آبان 1367 به رفقای هیئت سیاسی حزب توده ایران، سیاوش کسرائی
خرداد 1367 بیانیه هیأت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران پیرامون برخی مسائل درون حزبی، خرداد 1367
1358 تجربه 28 مرداد، نظری به تاریخ جنبش ملی شدن نفت، ف. م. جوانشیر
بدون تاریخ توده ایها در دادگاه نظامی، دفاعیات پرویز حکمت جو، علی خاوری، آصف رزم دیده، صابر محمدزاده
16 دی 1365 توضیحی پیرامون اطلاعیه هیات سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره "استعفانامه" رفیق اکبر شاندرمنی
مهر 1366 جنبش رهایی بخش ترکمنهای ایران، خ. آتایف
بدون تاریخ جنبشهای انقلابی شمال ایران، جعفر مجیری
فروردین 1359 چپ‌روها و مسأله‌ای به نام خرده‌بورژوازی
1358 چریک‌های فدایی خلق ایران چه می‌گویند، ف. م. جوانشیر
بدون تاریخ چهره شقایق، زندگینامه ابوتراب باقرزاده
بدون تاریخ چهره گروهک ضدانقلابی کومله از «درون»، سازمان ایالتی حزب توده ایران در کردستان
1359 حزب توده ایران و دکتر محمد مصدق، نورالدین کیانوری
فروردین 1359 حزب توده ایران و دکتر محمد مصدق، نورالدین کیانوری، متن اصلی چاپی
1358 حزب توده ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1358
بهار 1387 حزب توده، از شکل‌گیری تا فروپاشی، به کوشش جمعی از پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
بدون تاریخ حزب طبقه کارگر و مبارزان دارای اعتقادات مذهبی و رژیم و مذهب، کیانوری، احسان طبری
شهریور 1361 حکم تاریخ به پیش می‌رود – مصاحبه با نورالدین کیانوری
1359 حماسه 23 تیر، جوانشیر
16 آذر 1362 دادگاه اعضای سارمان نظامی حزب توده ایران 1362، بخش 1
23 آذر 1362 دادگاه اعضای سارمان نظامی حزب توده ایران 1362، بخش 2
خرداد 1368 درباره اساسنامه جدیدی بنام "آئین نامه اجرائی"
تیر 1365 سازمانهای حزب توده ایران "پلنوم 19" و "کنفرانس ملی" را محکوم می‌کنند
30 تیر 1341 سرود شهیدان
21 مرداد 1365 شرح مختصری از دلایل استعفای رفیق اکبر شاندرمنی
1381 شهیدان توده‌ای از مرداد 1361 تا مهرماه 1367، بخش اول
1381 شهیدان توده‌ای از مرداد 1361 تا مهرماه 1367، بخش دوم
بدون تاریخ صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی (درسنامه)، ف. م. جوانشیر
1358 صفحاتی از جنبش کارگری و کمونیستی ایران، اردشیر آوانسیان
تیر 1381 طرح مجموعه اسناد برای پنجمین کنگره حزب توده ایران
زمستان 1396 عرفان و اصول مادی، دکتر تقی ارانی
27 بهمن 1366 قطعنامه مصوب پلنوم دیماه 1366 کمیته مرکزی حزب توده ایران
بدون تاریخ کاوش شماره 1
1364 گزارش سیاسی کمیته مرکزی به کنفرانس ملی حزب توده ایران
02 بهمن 1366 گزارش هیأت سیاسی به پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران، دیماه 1366
04 اردیبهشت 1369 گزارش هیئت سیاسی به پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران، فروردین 1369
خرداد 1358 گفتگوئی با چریکهای فدائی خلق ایران دربارۀ مسائل انقلاب ایران، حزب توده ایران
1366 ما و وازدگان سیاسی
پاییز 1391 ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی، کتاب اول ماتریالیسم دیالکتیک، امیر نیک‌آیین

صفحه‌ها