اعلامیه‌ها و بیانیه‌های حزب توده ایران

عملیات
1359 اسناد و اعلامیه‌های حزب تودۀ ایران، بخش اول (از شهریور 1357 تا پایان اسفند 1358)
اسفند 1344 اطلاعیه بوروی کمیته مرکزی حزب توده ایران 9 اسفتند 1344
بهمن 1361 اطلاعیه حزب توده ایران 18 بهمن 1361
بدون تاریخ اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران، برگزاری کنفرانس ملی حزب توده ایران، 1365
بدون تاریخ اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران، درباره تصمیمات پلنوم نوزدهم
فروردین 1355 اعلامیه حزب توده ایران (واحد برلین) 24 فروردین 1355
مهر 1361 اعلامیه حزب توده ایران مهر 1361
تیر 1362 اعلامیه کمیته برون مرزی حزب توده ایران – 12 تیر 1362
اسفند 1363 اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران 20 اسفند 1363
اردیبهشت 1362 بیانیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران 11 اردیبهشت 1362
اردیبهشت 1362 بیانیه کمیته برون مرزی حزب توده ایران 20 اردیبهشت 1362
تیر 1362 بیانیه کمیته برون مرزی حزب توده ایران مرداد 1362
آبان 1360 بیانیه مشترک حزب توده ایران و سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) آبان 1360
اردیبهشت 1364 بیانیه مشترک حزب توده ایران و سازمان فداییان خلق ایران-اکثریت، اردیبهشت 1364
مهر 1358 نامه سرگشاده کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره قانون اساسی و تدوین متمم آن، سوم آبان 1358