بیژن جزنی

عملیات
آذر 1355 5 رساله از بیژن جزنی
شهریور 1388 انقلاب مشروطیت ایران، نیروها و هدفها
بدون تاریخ تاریخ سی ساله ایران، جلد 1
بدون تاریخ تاریخ سی ساله ایران، جلد 2
بدون تاریخ تحلیل موقعیت نیروهای انقلابی در ایران
1352 چگونه مبارزه مسلحانه توده‌ای می شود
1352 حزب طبقه کارگر ايران
فروردین 1348 داستان بابک و مازیار
بدون تاریخ درباره «مشی سیاسی» و «کار توده ای»
آذر 1355 درباره وحدت و نقش استراتژیک جریکهای فدایی خلق، درباره "مشی سیاسی" و "کار توده‌ای"، درباره حزب طبقه کارگر ایران
1351 طرح جامعه شناسی و مبانی استراتژیک جنبش انقلابی ایران، بخش اول – اقتصادی
بدون تاریخ مارکسیسم اسلامی یا اسلام مارکسیستی
بدون تاریخ مبرم ترین مسائل جنبش انقلابی ما در لحظه کنونی
1346 مسائل جنبش ضد استعماری و آزادیبخش خلق ایران و عمده ترین وظایف کمونیست های ایران در شرایط کنونی
خرداد 1349 نامه‌ای از زندان
اردیبهشت 1358 نبرد با دیکتاتوری شاه به مثابه عمده ترین دشمن خلق و ژاندارم امپریالیسم
مهر 1355 وقایع سی ساله اخیر ایران، تئوری جمع بندی مبارزات سی ساله اخیر در ایران