مطبوعات ایران از شهریور 1320 تا 1326، دکتر حسین ابوترابیان