من متهم می کنم کمیته مرکزی حزب توده ایران را، فریدون کشاورز