ملک‌الشعراء بهار

عملیات
1357 تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، جلد اول، بخش 1
1357 تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، جلد اول، بخش 2
1357 تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، جلد اول، بخش 3
1357 تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، جلد اول، بخش 4
1363 تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، جلد دوم، بخش 1
1363 تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، جلد دوم، بخش 2
1363 تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، جلد دوم، بخش 3
1363 تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، جلد دوم، بخش 4
1363 تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، جلد دوم، بخش 5
1363 تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، جلد دوم، بخش 6
1363 تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، جلد دوم، بخش 7
1357 تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، مجموعه کامل جلد اول
1363 تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، مجموعه کامل جلد دوم
بهمن 1324 لنین بزرگ، ملک الشعرای بهار