شورش، شماره‌های 1 تا 10، اکتبر 2000 تا ژانویه 2002