عملیات

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی" در "فصلنامه مطالعات تاریخی" شماره‌های 56 و 57، مجموعه‌ای از اسناد ساواک درباره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را منتشر کرد.

سایت "آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران" با توضیح کوتاهی این اسناد را در اختیار همگان قرار می‌دهد.

این بخش اختصاص دارد به گزارشات چریک‌ها از درگیری‌هایشان با ساواک

عملیات
19 دی 1354 گزارش درگیری در منطقه نارمک (19 دی ماه 1354)
30 دی 1354 گزارش درگیری پایگاه آمل (30 دی ماه 1354)
بدون تاریخ تشکیل پایگاه در مازندران و ضرباتی که به این پایگاهها وارد آمد
بدون تاریخ تحلیل درگیری مازندران
26 اردیبهشت 1355 شرح درگیری تهران‌نو (یکشنبه 26 اردیبهشت 1355
26 اردیبهشت 1355 شرح حمله به پایگاه واقع در خیابان شارق روز یکشنبه 26 اردیبهشت 1355
26 اردیبهشت 1355 درگیری پایگاه کن 26 اردیبهشت 1355
08 خرداد 1355 شرح درگیری کوی زیبا 8 خرداد 1355
21 خرداد 1355 درگیری خیابان وحیدیه تیر ماه سال 1355
09 تیر 1355 درگیری رفیق بهزاد امیردوانی (تیر ماه سال 1355)
15 تیر 1355 درگیری خیابان تیموری (تیر ماه سال 1355)
بدون تاریخ تصادف با ماشین و درگیری با مردم
10 تیر 1355 درگیری راه آهن (تیر ماه سال 1355)
08 تیر 1355 درگیری مهرآباد جنوبی (تیر ماه سال 1355)
15 تیر 1355 شرح درگیری پایگاه مریم‌شاهی تیرماه 1355
10 تیر 1355 ضربه خوردن رفیق سیمین توکلی (پروانه) اواخر تیرماه 1355
15 مرداد 1355 ضربه خوردن رفیق حسن سجادی (رفیق مجتبی) مردادماه 1355
12 شهریور 1355 ضربه خوردن رفیق پرویز داوری (ر. حسن) تابستان 1355
28 آذر 1355 شرح درگیری در خیابان شهناز 28 آذر 1355
09 دی 1355 درگیری رفیق کیومرث سنجری (علی) در مشهد 9 آذر 1355
28 دی 1355 درگیری پایگاه فرح‌آباد ژاله و شهید شدن رفیق فردوس ابراهیمیان (رفیق مریم، دی ماه 1355)
02 آذر 1355 درگیری فرح‌آباد 2 آذر 1355
12 مهر 1355 درگیری تورج حیدری (عبدالله)
09 اسفند 1355 درگیری رفیق صبا بیژن‌زاده (هاجر) اسفند 1355 و رفیق بهنام امیری دوانی (تاری‌وردی)
18 آبان 1356 درگیری در خیابان فرصت چهارشنبه 18 آبان 1358
بدون تاریخ تحلیل تاکتیکی ضربات به چریکهای فدایی خلق