دور اول گفت و گوها

فایل های صوتی گفت و گوهای درونی بین دو سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و مجاهدین خلق ایران، برگرفته از سایت انتشارات اندیشه و پیکار

پیوند به صفحه اصلی

عملیات
شهریور 1389

-goftogoo_fadaii_mojahed-1-tozih_1_0.pdf

PDF icon -goftogoo_fadaii_mojahed-1-tozih_1_0.pdf
توضیح گفت و گوهای درونی بین دو سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و مجاهدین خلق
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389
شهریور 1389