بولتن مباحثات مشترک، اردیبهشت 1372 تا تیر ماه 1372