اسناد نفت، اداره کل انتشارات و تبلیغات، سال 1330

عملیات
20 آبان 1330 بخش 1
20 آبان 1330 بخش 2
20 آبان 1330 بخش 3
20 آبان 1330 بخش 4
20 آبان 1330 بخش 5