سازمان چریکهای فدایی خلق ایران تا 22 بهمن 1357

عملیات
فروردین 1353 آموزش‌هایی برای جنگ چریکی در شهر
بدون تاریخ از جبهه نبرد فلسطین، ایرج سپهری
بدون تاریخ استالینیسم و مسئله بوروکراسی در جامعه سوسیالیستی
آبان 1376 اسناد قیام تبریز، گزارش‌های درون‌تشکیلاتی اعضاء و هواداران سازمان چریک‌های فدایی خلق – شاخه تبریز
بدون تاریخ اعدام انقلابی عباس شهریاری، مرد هزار چهره، بزرگترین جاسوس و مشاور عالی سازمان امنیت ایران و پاسخ به پیام بقایای رهبران حزب توده
خرداد 1363 بررسی ساخت اقتصادی روستاهای ایران، خرداد ماه 1353
دی 1357 پیام به بیستمین کنگره کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی، دی ماه 1357
دی 1356 پیام به نوزدهمین کنگره کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی
آبان 1354 پیام دانشجو، ارگان دانشجویی سازمان چریکهای فدایی خلق، آبان 1354، شماره 1
اردیبهشت 1355 تئوری «تبلیغ مسلحانه» انحراف از مارکسیسم - لنینیسم، تورج حیدری بیگوند
خرداد 1357 جبهه واحد ضد دیکتاتوری و دار و دسته حزب توده
آذر 1357 جنبش انقلابی در روستاهای ایران، گروه جنبش مقاومت خلق علیه حکومت نظامی، 1357
بدون تاریخ جنبش خلق و اپورتونیستهای ما
آذر 1356 چهار رساله از سازمان چریکهای فدایی خلق ایران 1356
اردیبهشت 1357 در افشای تئوری و تاکتیک اپورتونیستی، اردیبهشت ماه 1357
مرداد 1352 درباره اصلاحات ارضی و نتایج مستقیم آن، مرداد 1352
1353 علل، نحوه تشکیل و سیر تاریخی جریان های منشعب از حزب توده ایران، 1353
خرداد 1355 گروه شهر، تئوری و زندگینامه 9 چریک، جریکهای فدایی خلق، 1355
شهریور 1361 گفت و گوهای درونی بین سازمان چریکهای فداییان خلق ایران و مجاهدین خلق ایران - م.ل
بهمن 1357 مبارزه در لرستان؛ سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران –لرستان، 3 بهمن 1358
بدون تاریخ متن آموزشی شماره 2، سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا، هوادار سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
بدون تاریخ ملاحظاتی دربارۀ "درباره‌ی انقلاب"
آذر 1357 نامه‌ای به دوستان پلاتفرم چپ، آذرماه 1357
1386 هشت نامه به چریک‌های فدایی خلق، نقد یک منش فکری، مصطفی شعاعیان، به همت خسرو شاکری