بیراهه، پاسخ به ((کژراهه)) احسان طبری، عبدالله برهان