خاطرات لیتن، سرکنسول آلمان در تبریز در اثنای جنگ جهانی اول