کمونیزم در ایران، سرهنگ ستاد علی زیبائی

عملیات
شهریور 1343 بخش 1
شهریور 1343 بخش 2
شهریور 1343 بخش 3
شهریور 1343 بخش 4
شهریور 1343 بخش 5
شهریور 1343 بخش 6
شهریور 1343 بخش 7
شهریور 1343 بخش 8
شهریور 1343 بخش 9
شهریور 1343 بخش 10
شهریور 1343 بخش 11