مطبوعات کمونیستی ایران در مهاجرت در سالهای 1311-1296، سولماز رستموا