کنگره بنیانگذاری

عملیات
10 فروردین 1397 آیین‌نامه کنگره بنیانگذار
12 فروردین 1397 اساسنامه حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
12 فروردین 1397 اطلاعیه مطبوعاتی پیرامون: بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
12 فروردین 1397 پیام کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به خانواده‌های جانباختگان راه آزادی، مادران خاوران و زندانیان سیاسی
12 فروردین 1397 پیام کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به رنج‌دیدگان از تبعیض مضاعف و تمرکزگرایی!
12 فروردین 1397 پیام کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به زنان ایران
12 فروردین 1397 پیام کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به کارگران و زحمتکشان ایران
31 اردیبهشت 1397 سند سیاسی: اوضاع سیاسی کشور و سیاست‌های ما
24 فروردین 1397 گزارش تفصیلی کنگره مشترک برای بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
24 فروردین 1397 گزارش کوتاه کنگره مشترک برای بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
12 فروردین 1397 منشور حزب چپ ایران (فدائیان خلق)