توفیق سال 1341

عملیات
28 تیر 1341 شماره 16
01 شهریور 1341 شماره 21
08 شهریور 1341 شماره 22
05 مهر 1341 شماره 25
08 آذر 1341 شماره 32
15 آذر 1341 شماره 33
22 آذر 1341 شماره 34
18 بهمن 1341 شماره 38