توفیق سال 1342

عملیات
02 خرداد 1342 شماره 9
30 خرداد 1342 شماره 11
06 تیر 1342 شماره 12
13 تیر 1342 شماره 13
27 تیر 1342 شماره 15
21 شهریور 1342 شماره 23
11 مهر 1342 شماره 26
18 مهر 1342 شماره 27
25 مهر 1342 شماره 28
03 آبان 1342 شماره 29
09 آبان 1342 شماره 30
16 آبان 1342 شماره 31
23 آبان 1342 شماره 32
30 آبان 1342 شماره 33
07 آذر 1342 شماره 34
14 آذر 1342 شماره 35
28 آذر 1342 شماره 37
05 دی 1342 شماره 38
12 دی 1342 شماره 39
19 دی 1342 شماره 40
03 بهمن 1342 شماره 42
17 بهمن 1342 شماره 44
24 بهمن 1342 شماره 45