توفیق سال 1343

عملیات
03 اردیبهشت 1343 شماره 5
21 خرداد 1343 شماره 11
22 مرداد 1343 شماره 19
29 مرداد 1343 شماره 20
12 شهریور 1343 شماره 22
19 شهریور 1343 شماره 23
26 شهریور 1343 شماره 24
16 مهر 1343 شماره 27
30 مهر 1343 شماره 28
07 آبان 1343 شماره 29
14 آبان 1343 شماره 30
21 آبان 1343 شماره 31
28 آبان 1343 شماره 32
19 آذر 1343 شماره 33
03 دی 1343 شماره 35
10 دی 1343 شماره 36
22 بهمن 1343 شماره 41
29 بهمن 1343 شماره 42