پیکار، نشریۀ حزب تودۀ ایران برای دانشجویان

پیکار، نشریۀ حزب تودۀ ایران برای دانشجویان، دور دوم، سال‌های اول، دوم و سوم را مدیون دوست عزیزم آقای بهروز مطلب‌زاده هستم که این شماره‌ها را برای اسکن و انتشار در اختیار من قرار داد.

اژدر بهنام

سوم بهمن 1399