خبرنامه، چریکهای فدایی خلق ایران-مازندران، سال 60-1358