نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران

فیلم مجموعه ارزشمند روزنامه "نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران" را دوست بسیار عزیزم آقای بهروز مطلب‌زاده در اختیارم قرار دادند.

متاسفانه فیلم‌ها از کیفیت مناسبی برخوردار نبودند با اینهمه، آنها را اسکان کرده و در سایت قرار دادم.

با وجود کیفیت نامناسب، شماره‌های روزنامه قابل استفاده هستند.

این مجموعه شامل شماره 336 تا 459 (از 15 اردیبهشت تا 30 آذر 1327) این روزنامه است

از آقای بهروز مطلب‌زاده و همچنین از دوست ناشناسی که زحمت عکس‌برداری از روزنامه را کشیده است، بسیار ممنونم.

 

اژدر بهنام

25 فروردین 1400

عملیات
15 اردیبهشت 1327 شماره 336
16 اردیبهشت 1327 شماره 337
17 اردیبهشت 1327 شماره 338، مردم آدینه
19 اردیبهشت 1327 شماره 339
20 اردیبهشت 1327 شماره 340
21 اردیبهشت 1327 شماره 341
22 اردیبهشت 1327 شماره 342
23 اردیبهشت 1327 شماره 343
24 اردیبهشت 1327 شماره 344، مردم آدینه
26 اردیبهشت 1327 شماره 345
27 اردیبهشت 1327 شماره 346
28 اردیبهشت 1327 شماره 347
29 اردیبهشت 1327 شماره 348
30 اردیبهشت 1327 شماره 349
31 اردیبهشت 1327 شماره 350، مردم آدینه
02 خرداد 1327 شماره 351
04 خرداد 1327 شماره 352
05 خرداد 1327 شماره 353
06 خرداد 1327 شماره 354
07 خرداد 1327 شماره 355، مردم آدینه
09 خرداد 1327 شماره 356
10 خرداد 1327 شماره 357
11 خرداد 1327 شماره 358
12 خرداد 1327 شماره 359
13 خرداد 1327 شماره 360
14 خرداد 1327 شماره 361، مردم آدینه
16 خرداد 1327 شماره 362
18 خرداد 1327 شماره 363
19 خرداد 1327 شماره 364
20 خرداد 1327 شماره 365
21 خرداد 1327 شماره 366، مردم آدینه
23 خرداد 1327 شماره 367
24 خرداد 1327 شماره 368
25 خرداد 1327 شماره 369
26 خرداد 1327 شماره 370
27 خرداد 1327 شماره 371
28 خرداد 1327 شماره 372، مردم آدینه
30 خرداد 1327 شماره 373
31 خرداد 1327 شماره 374
01 تیر 1327 شماره 375
02 تیر 1327 شماره 376
04 تیر 1327 شماره 377
06 تیر 1327 شماره 378
07 تیر 1327 شماره 379
08 تیر 1327 شماره 380
09 تیر 1327 شماره 381
10 تیر 1327 شماره 382
11 تیر 1327 شماره 383
13 تیر 1327 شماره 384
14 تیر 1327 شماره 385

صفحه‌ها