کار، ارگان سازمان آزادی کار ایران (فدایی)

عملیات
شهریور 1364 شماره 1
مهر 1364 شماره 2
آبان 1364 شماره 3
آذر 1364 شماره 4
دی 1364 شماره 5
بهمن 1364 شماره 6
اردیبهشت 1365 شماره 8
خرداد 1365 شماره 9
تیر 1365 شماره 10
مرداد 1365 شماره 11
شهریور 1365 شماره 12
مهر 1365 شماره 13
آبان 1365 شماره 14
آذر 1365 شماره 15
بهمن 1365 شماره 16
شهریور 1366 شماره 21
مهر 1366 شماره 22
مهر 1367 شماره 29
مهر 1367 ضمیمه 29