کار، ارگان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران-اقلیت، شماره 61، 13 خرداد 1359 تا شماره 296، آذر 1375

کم و کاستی‌های آرشیو این نشریه با استفاده از "تارنمای کتاب فارسی" تکمیل شد.

www.ketabfarsi.org

عملیات
11 دی 1361 فهرست شماره 161
10 بهمن 1361 فهرست شماره 162
17 بهمن 1361 فهرست شماره 163
14 اسفند 1361 فهرست شماره 164
26 اسفند 1361 فهرست شماره 165
27 فروردین 1362 فهرست شماره 166
19 اردیبهشت 1362 فهرست شماره 167
14 خرداد 1362 فهرست شماره 168
06 تیر 1362 فهرست شماره 169
28 تیر 1362 فهرست شماره 170
18 مرداد 1362 فهرست شماره 171
08 شهریور 1362 فهرست شماره 172
31 شهریور 1362 فهرست شماره 173
10 آبان 1362 فهرست شماره 174
20 آذر 1362 فهرست شماره 175
20 آذر 1362 فهرست ضمیمه خبری 175
24 دی 1362 فهرست شماره 176
24 دی 1362 فهرست ضمیمه خبری 176
29 بهمن 1362 فهرست شماره 177
29 بهمن 1362 فهرست ضمیمه خبری 177
31 اردیبهشت 1363 فهرست شماره 180
31 اردیبهشت 1363 فهرست ضمیمه خبری 180
30 خرداد 1363 فهرست شماره 181
30 خرداد 1363 فهرست ضمیمه 181
30 تیر 1363 فهرست شماره 182
14 شهریور 1363 فهرست شماره 183
27 آبان 1363 فهرست شماره 185
18 آذر 1363 فهرست ضمیمه 185
29 آذر 1363 فهرست شماره 186
29 آذر 1363 فهرست ضمیمه 186
07 بهمن 1363 فهرست شماره 187
14 اسفند 1363 فهرست شماره 188
27 فروردین 1364 فهرست شماره 189
30 اردیبهشت 1364 فهرست شماره 190
30 اردیبهشت 1364 فهرست ضمیمه 190
شهریور 1364 فهرست شماره 193
مهر 1364 فهرست شماره 194
آبان 1364 فهرست شماره 195
آذر 1364 فهرست شماره 196
بهمن 1364 فهرست شماره 197-198
اسفند 1364 فهرست شماره 199
فروردین 1365 فهرست شماره 200
اردیبهشت 1365 فهرست شماره 201
خرداد 1365 فهرست شماره 202
تیر 1365 فهرست شماره 203
شهریور 1365 فهرست شماره 204
مهر 1365 فهرست شماره 205
آبان 1365 فهرست شماره 206
آذر 1365 فهرست شماره 207
دی 1365 فهرست شماره 208

صفحه‌ها