اتحاد کار، ارگان مرکزی سازمان فدایی-ایران

عملیات
آذر 1368 شماره 5
اسفند 1368 شماره 7
خرداد 1369 شماره 10
تیر 1369 شماره 11
مرداد 1369 شماره 12
مرداد 1372 شماره 46
شهریور 1372 شماره 47
مهر 1372 شماره 48
آبان 1372 شماره 49
فروردین 1373 شماره 54