در راه کنگره، ارگان مباحث نخستین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران