فدائی، ارگان کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران

عملیات
بهمن 1363 شماره 8
اردیبهشت 1364 شماره 12
خرداد 1364 شماره 13
مرداد 1364 شماره 15
شهریور 1364 شماره 16
مهر 1364 شماره 17
آبان 1364 شماره 18
آذر 1364 شماره 19
فروردین 1365 شماره 23
شهریور 1365 شماره 28
مهر 1365 شماره 29
آذر 1365 شماره 30
بهمن 1365 شماره 32
اسفند 1366 شماره 33
فروردین 1366 شماره 34
اردیبهشت 1366 شماره 35
تیر 1366 شماره 37
مرداد 1366 شماره 38
شهریور 1366 شماره 39
مهر 1366 شماره 40
آبان 1366 شماره 41
آذر 1366 شماره 42
دی 1366 شماره 43
اسفند 1366 شماره 45
فروردین 1367 شماره 46
مرداد 1369 شماره 65
شهریور 1369 شماره 66
مهر 1369 شماره 67
آبان 1369 شماره 68
آذر 1369 شماره 69
بهمن 1369 شماره 70
اسفند 1369 شماره 71
فروردین 1370 شماره 72
اردیبهشت 1370 شماره 73
خرداد 1370 شماره 74
مرداد 1370 شماره 75
مهر 1370 شماره 76