آزادی ایران

عملیات
01 آذر 1363 شماره 1
دی 1363 شماره 2
بهمن 1363 شماره 3
اسفند 1363 شماره 4
فروردین 1364 شماره 5
اردیبهشت 1364 شماره 6
خرداد 1364 شماره 7
تیر 1364 شماره 8
شهریور 1364 شماره 9 و 10
مهر 1364 شماره 11
آبان 1364 شماره 12
آذر 1364 شماره 13