سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت

عملیات
بدون تاریخ محتوای دوران، سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا هوادار سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بدون تاریخ مختصری از تاریخچه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
22 بهمن 1363 مردم ایران علیه جنگ
شهریور 1362 مسائل انقلاب و مواذضع ما، شماره 1، متحد شویم، در دفاع از انقلاب بپا خیزیم، فرخ نگهدار
بهمن 1362 مسائل انقلاب و مواضع ما 2، گرامی باد 22 بهمن پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب ایران، فرخ نگهدار دبیراول سازمان فدائیان خلق ایران
29 اسفند 1363 مسائل انقلاب و مواضع ما، شماره 3، متحد شویم! به حاکمیت ارتجاع پایان دهیم، فرخ نگهدار
01 دی 1361 مسائل تبلیغات
آبان 1366 مسائل سازمانی، شماره 1
بدون تاریخ مسائل سازمانی شماره 2
دی 1359 مصوبات نخستین گردهمائی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران اکثریت-جناح چپ
زمستان 1376 مصوبات، قرارها، پیام‌ها و گزارش کامل پنجمین کنگرۀ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) از 13 تا 18 دی 1376
تابستان 1383 مناظره تلویزیونی طبری، مصباح، سروش، نگهدار
04 خرداد 1360 مناظره تلویزیونی کیانوری، فتاپور، بهشتی، پیمان
بدون تاریخ نامه جمعی از خانواده ها به شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران -اکثریت
بهمن 1367 نگاهی به عمده‌ترین روندها در اقتصاد ایران، بهمن 1367
بدون تاریخ نگاهی گذرا به سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت
بهمن 1359 نگرشی بر سه سال تجربه انقلابی توده‌ها، جناح چپ، بهمن 1359

صفحه‌ها