نشریه کار شماره 1 تا 60

توضیح:

در خرداد ماه 1359 انشعابی در سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران صورت گرفت و این سازمان به دو سازمان جدا از هم تبدیل شدند که بعدها به اکثریت و اقلیت معروف گشتند. پس از آن، یعنی از شماره 61 به بعد نشریه کار هم‌زمان توسط هر دو سازمان منتشر می‌شد. به همین دلیل شماره های 1 تا 60 جداگانه طبقه‌بندی می‌شوند.

عملیات
19 اسفند 1357 شماره 1
24 اسفند 1357 شماره 2
02 فروردین 1358 شماره 3
09 فروردین 1358 شماره 4
16 فروردین 1358 شماره 5
23 فروردین 1358 شماره 6
30 فروردین 1358 شماره 7
06 اردیبهشت 1358 شماره 8
10 اردیبهشت 1358 ویژه 1 مه
13 اردیبهشت 1358 شماره 9
20 اردیبهشت 1358 شماره 10
27 اردیبهشت 1358 شماره 11
03 خرداد 1358 شماره 12
10 خرداد 1358 شماره 13
17 خرداد 1358 شماره 14
24 خرداد 1358 شماره 15
31 خرداد 1358 شماره 16
07 تیر 1358 شماره 17
11 تیر 1358 ضمیمه 17
14 تیر 1358 شماره 18
18 تیر 1358 ویژه کردستان
21 تیر 1358 شماره 19
28 تیر 1358 شماره 20
01 مرداد 1358 شماره 21
04 مرداد 1358 شماره 22
08 مرداد 1358 شماره 23
11 مرداد 1358 شماره 24
11 مرداد 1358 ویژه خلقها
15 مرداد 1358 شماره 25
18 مرداد 1358 شماره 26
22 مرداد 1358 شماره 27
25 مرداد 1358 شماره 28
29 مرداد 1358 شماره 29
12 شهریور 1358 شماره 30
19 شهریور 1358 شماره 31
26 شهریور 1358 شماره 32
09 مهر 1358 شماره 33
07 آبان 1358 شماره 34
21 آبان 1358 شماره 35
05 آذر 1358 شماره 36
21 آذر 1358 شماره 37
28 آذر 1358 شماره 38
05 دی 1358 شماره 39
12 دی 1358 شماره 40
19 دی 1358 شماره 41
26 دی 1358 شماره 42
03 بهمن 1358 شماره 43
10 بهمن 1358 شماره 44
17 بهمن 1358 شماره 45
24 بهمن 1358 شماره 46

صفحه‌ها