نشریه کار شماره 1 تا 60

توضیح:

در خرداد ماه 1359 انشعابی در سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران صورت گرفت و این سازمان به دو سازمان جدا از هم تبدیل شدند که بعدها به اکثریت و اقلیت معروف گشتند. پس از آن، یعنی از شماره 61 به بعد نشریه کار هم‌زمان توسط هر دو سازمان منتشر می‌شد. به همین دلیل شماره های 1 تا 60 جداگانه طبقه‌بندی می‌شوند.

عملیات
خرداد 1359 فهرست مطالب کار شماره‌های 1 تا 60
اسفند 1357 فهرست شماره 1
اسفند 1357 فهرست شماره 2
فروردین 1358 فهرست شماره 3
فروردین 1358 فهرست شماره 4
فروردین 1358 فهرست شماره 5
فروردین 1358 فهرست شماره 6
فروردین 1358 فهرست شماره 7
اردیبهشت 1358 فهرست شماره 8
اردیبهشت 1358 فهرست ویژه 1 مه
اردیبهشت 1358 فهرست شماره 9
اردیبهشت 1358 فهرست شماره 10
اردیبهشت 1358 فهرست شماره 11
خرداد 1358 فهرست شماره 12
خرداد 1358 فهرست شماره 13
خرداد 1358 فهرست شماره 14
خرداد 1358 فهرست شماره 15
خرداد 1358 فهرست شماره 16
تیر 1358 فهرست شماره 17
تیر 1358 فهرست ضمیمه 17
تیر 1358 فهرست شماره 18
تیر 1358 فهرست ویژه کردستان
تیر 1358 فهرست شماره 19
تیر 1358 فهرست شماره 20
مرداد 1358 فهرست شماره 21
مرداد 1358 فهرست شماره 22
مرداد 1358 فهرست شماره 23
مرداد 1358 فهرست شماره 24
مرداد 1358 فهرست ویژه خلقها
مرداد 1358 فهرست شماره 25
مرداد 1358 فهرست شماره 26
مرداد 1358 فهرست شماره 27
مرداد 1358 فهرست شماره 28
مرداد 1358 فهرست شماره 29
شهریور 1358 فهرست شماره 30
شهریور 1358 فهرست شماره 31
شهریور 1358 فهرست شماره 32
مهر 1358 فهرست شماره 33
آبان 1358 فهرست شماره 34
آبان 1358 فهرست شماره 35
آذر 1358 فهرست شماره 36
آذر 1358 فهرست شماره 37
آذر 1358 فهرست شماره 38
دی 1358 فهرست شماره 39
دی 1358 فهرست شماره 40
دی 1358 فهرست شماره 41
دی 1358 فهرست شماره 42
بهمن 1358 فهرست شماره 43
بهمن 1358 فهرست شماره 44
بهمن 1358 فهرست شماره 45

صفحه‌ها