سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
30 بهمن 1357 اشغال کارخانه صنعتی جنرال توسط کارگران مبارز
1354 انتشار بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک سازمان و انعکاس آن در خارج از کشور، سازمان مجاهدین خلق ایران (م. ل.)
انحطاط، فساد و ازهم‌گسیختگی همه‌جانبه در کشورها و احزابی که تحت حاکمیت رویزیونیستها هستند
بیاد شهدای خلق ترکمن، دانشجویان و دانش آموزان هوادار "سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر"
مهر 1354 بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران جلد 1
پرچم مبارزۀ ایدئولوژیک را برافراشته‌تر سازیم
29 شهریور 1359 پیام سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر به دانشجویان و دانش‌آموزان انقلابی، 1359
دی 1356 پیام سازمان مجاهدین خلق ایران به دانشجویان مبارز خارج از کشور، دی 1356 (بازنشر)
دی 1356 پیام سازمان مجاهدین خلق ایران به دانشجویان مبارز خارج از کشور، سال 1356 و پاسخ به اتحادیه دانشجویان ایرانی در آمریکا، متن اصلی
اسفند 1356 پیام سازمان مجاهدین خلق ایران به کلیه نیروهای انقلابی میهن، سال 1356
فروردین 1358 تحلیلی بر: تغییر و تحولات درونی سازمان مجاهدین خلق ایران (54-1352)
22 بهمن 1358 تقویم 1359، بمناسبت 22 بهمن نخستین سالگر قیام مسلحانه خلقهای قهرمان ایران
تقویم 1360
31 شهریور 1365 در آستانه هفتمین سال جنگ ایران و عراق، دانشجویان ایرانی در فرانسه، هوادار سابق سازمان پیکار
19 فروردین 1358 در ترکمن صحرا چه گذشت؟
02 فروردین 1358 دولت موقت انقلابی چیست و مردم از آن چه میخواهند؟
25 تیر 1361 رساله تحلیلی ما، 1361
23 مهر 1357 ریشه های اقتصادی – سیاسی بحران مسکن، سازمان مجاهدین خلق ایران
02 مرداد 1359 سازش ناپذیر تا آخرین قطره خوان
20 تیر 1354 سه بیانیه از سازمان مجاهدین خلق درباره: اعدام انقلابی رئیس کمیته مشترک ساواک و شهربانی سرتیپ جنایتکار رضا زندی پور، اجرای حکم انقلابی اعدام مستشاران امریکائی، عمل ناموفق اعدام دیپلمات امریکایی
اردیبهشت 1355 ظهور امپریالیسم ایران در منطقه و تحلیلی بر روابط ایران و عراق، چاپ سوم
تیر 1358 قانون کار انقلابی، ضمیمه کارگر، به پیش
کمونیسم چیست؟، گفتگوی دانش‌آموز و دانشجو، دانشجویان مبارز طرفدار آزادی طبقه کارگر
گزارش به خلق، نامه های یکی از اعضاء انشعابی سازمان «مجاهدین» به مرکزیت آن، دفتر اول
27 فروردین 1358 گزارشی از: واقعه خونین سنندج
شهریور 1393 گفت و گوهای درونی بین بخش منشعب سازمان چریکهای فداییان خلق ایران و مجاهدین خلق ایران - م.ل
لنین، استالین: درباه‌ی مطبوعات کمونیستی، دانشجویان و دانش‌آموزان هوادار "سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر"
لیست شهدای 1351 تا 1357
مأموریت مصادره یک ماشین، ضعیف‌ترین حلقه طرح اعدام انقلابی سه جاسوس آمریکائی
اردیبهشت 1358 مبارزات دهقانی در ارومیه، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر
اردیبهشت 1359 مبارزات زحمتکشان خارج از محدوده، 1356
27 اسفند 1357 مبارزه ایدئولوژیک یا تحریف حقایق، دانشجویان مبارز طرفدار آزادی طبقه کارگر
29 اردیبهشت 1359 بخش 1، دستگیری، مکاتبات وکیل مدافع، بخش 1
20 تیر 1359 بخش 1، دستگیری، مکاتبات وکیل مدافع، بخش 2
31 تیر 1359 بخش 2، اقدامات خانواده
بخش 3، نامه های تقی شهرام از زندان، بخش 1
04 مرداد 1358 بخش 3، نامه های تقی شهرام از زندان، بخش 2
بخش 3، نامه های تقی شهرام از زندان، بخش 3
بخش 3، نامه های تقی شهرام از زندان، بخش 4
بخش 3، نامه های تقی شهرام از زندان، بخش 5
23 تیر 1359 بخش 3، نامه های تقی شهرام از زندان، بخش 6
06 تیر 1359 بخش 4، برخورد مطبوعات، بخش 1
02 مرداد 1359 بخش 4، برخورد مطبوعات، بخش 2
23 تیر 1359 بخش 5، برخورد گروه ها و احزاب، بخش 1
18 تیر 1359 بخش 5، برخورد گروه ها و احزاب، بخش 2
31 تیر 1359 بخش 5، برخورد گروه ها و احزاب، بخش 3
03 مرداد 1359 بخش 5، برخورد گروه ها و احزاب، بخش 4
16 مرداد 1359 بخش 5، برخورد گروه ها و احزاب، بخش 5
10 شهریور 1359 بخش 5، برخورد گروه ها و احزاب، بخش 6
04 تیر 1359 بخش 5، برخورد گروه ها و احزاب، بخش 7