فهرست مطالب هفته‌نامۀ سوسیالیستی کارگر تریبون آزاد مردم زحمتکش ، شماره 1، 1 فروردین 1358

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: رفراندوم غیردموکراتیک یا انتخابات آزاد مجلس مؤسسان

1

حقایق مربوط به انقلاب کردستان

1

در این شماره

2

چشم‌انداز مبارزات کارگران راه آهن / وحید ناصر

3

کارگران جنرال موتورز: دیگر حاضر نیستیم بردۀ کارفرما باشیم

4

سربازان کمیته‌های خود را بسازید! / حسین تقوی

5

به حزب کارگران سوسیالیست بپیوندید

5

مصاحبه "کارگر" با شیخ عزالدین حسینی

6

اعتراض به توقیف "اولدوز"

7

علیه تحریفات احسان طبری دربارۀ لنین و تروتسکی / علی گلستان

8

اوضاع جهانی: فشار امپریالیسم آمریکا ریشه جنگ بین چین و ویتنام است / علی گلستان

11

مطبوعات امپریالیسم امریکا دربارۀ ایران چه میگویند / حسین تقوی

12

اعراب ایران برای خواست‌های خود بپا می‌خیزند

12

ترکمن‌ها برای حقوق خود مبارزه می‌کنند

12

دست‌ها از "حزب کارگران سوسیالیست" کوتاه، برای آزادی همۀ احزاب سیاسی

14

هفته‌نامۀ سوسیالیستی کارگر علیه مجازات ظالمانه و غیرانسانی / حسن صبا

15

برای سندیکای سراسری کارگران ایران / پروین نجفی

15

چه باید کرد، ضمیمۀ کارگر 1 فروردین 1358، سردبیر: آذر طبری

16

دربارۀ دموکراسی کارگری / ارنست مندل

16