فهرست مطالب هفته‌نامۀ سوسیالیستی کارگر تریبون آزاد مردم زحمتکش، شماره 3، 2 اردیبهشت 1358

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: بسوی برگزاری روز اول ماه مه، وعده و وعیدهای سرمایه‌داران و یا چشم‌انداز سوسیالیسم؟

1

کمیته‌ها: بمانند، بروند و یا چگونه تغییر کنند؟

1

در این شماره

2

مصاحبه با احترام برومند: "سکوت در مقابل سانسور، خیانت به میلیونها نفری است که در راه آزادی مبارزه کردند"

3

گزارش فرستاده "کارگر" از ترکمن صحرا: حقایق مبارزات ترکمن‌ها / مجتبی غروی

4

اعلامیه ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا

4

مصاحبه با شورای دهقانی روستای بی‌بی شیروانی در ترکمن صحرا: "همۀ مردم ایران و دنیا ظلم‌هائی را که در حق ما میشود باید بدانند"

5

بیکاری بیماری دائمی جامعه سرمایه‌داری، ریشه‌های بیکاری / وحید ناصر

6

خوانندۀ عزیز / بابک زهرائی

6

مبارزه صیادان بندر انزلی / پروین نجفی

7

ایل‌نشینان بختیاری خواهان بهبود وضع زندگی خود هستند

7

به اخراج کارگران افغانی خاتمه دهید / حسن صبا

7

درباره مناظرۀ بابک زهرائی و ابوالحسن بنی‌صدر

8

وقتیکه استالینیستها از مسکو به مکه روی می‌آورند، حزب توده و جمهوری اسلامی / جمشید یاوری

9

اوضاع جهانی: واشنگتن به جنگ علیه یمن جنوبی دامن میزند / علی گلستان

13

عظیم‌ترین بسیج کارگری بعد از ماه مه 1968 در فرانسه

13

مبارزه برای دموکراسی سوسیالیستی در بلوک شوروی / آذر طبری

14

"رودلف بارو" و مبارزه برای دموکراسی کارگری در اروپای شرقی / آذر طبری

14

مصطفی جمیلف و مبارزۀ ملیتهای ستمدیده در اتحاد شوروی / مریم دانا

15

خواستهای کارگران فیبر رویال گیلان

15

بازگشت لنین به روسیه نقطۀ عطفی در تاریخ بشر، قسمت دوم / علی گلستان

16

آموزش سویالیستی: حمایت مادی و حمایت سیاسی / حسن صبا

17

یادداشت‌های یک انقلابی: نگاهی از درون کمیته‌های امام

18

میراث انقلابی ما اول ماه مه (11 اردیبهشت) روز جهانی کارگر

18

ادامۀ مناظرۀ تلویزیونی؟

19

دستگیری‌های جدید فروشندگان "کارگر"

20

ضرورت دفاع از آزادی بیان، عقیده و اجتماعات: در پشت پرده حمله به فدائیان / حسین تقوی