فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 167، 19 اردیبهشت 1362

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

بن‌بست مماشات‌طلبی و رویزیونیسم پیروزی مارکسیسم انقلابی است

1

مبارزات خلق کرد و رابطه آن با جنبش سراسری

1

روز اول ماه مه روز تجلی خشم طبقه کارگر علیه رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی

1

ریشه‌های طبقاتی سوسیال رفرمیسم "حزب توده"

1

رزم کارگران (2)

1

جنبش کارگری

- راه آهن

- شیشه قزوین

3

جنبش انقلابی خلق کرد

3

گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی و زندانها (1) فجایع رژیم در زندانها

4

کمکهای مالی دریافت شده

21

رفقا! هواداران!

21

یادداشتهای سیاسی...

"خودکفائی" یکمک قراردادهای امپریالیستی!