رفتن به محتوای اصلی
دفتر شورای نویسندگان و هنرمندان ایران، دور اول، شماره 2 زمستان 1359
دفتر شورای نویسندگان و هنرمندان ایران، دور اول، شماره 3 بهار 1360
دفتر شورای نویسندگان و هنرمندان ایران، دور اول، شماره 4 تابستان 1360
دفتر شورای نویسندگان و هنرمندان ایران، دور اول، شماره 5 زمستان 1360
دفتر شورای نویسندگان و هنرمندان ایران، دور اول، شماره 6 بهار 1361
دفتر شورای نویسندگان و هنرمندان ایران، دور دوم، شماره 1 زمستان 1363
نبرد، ارگان سیاسی تبلیغی گروه کمونیستی نبرد، شماره 15، ضمیمه
نبرد، ارگان سیاسی تبلیغی گروه کمونیستی نبرد، شماره 20 28 بهمن 1359
نبرد، ارگان سیاسی تبلیغی گروه کمونیستی نبرد، شماره 22 14 اسفند 1359
نبرد، ارگان سیاسی تبلیغی گروه کمونیستی نبرد، شماره 23 19 اسفند 1359
نبرد، ارگان سیاسی تبلیغی گروه کمونیستی نبرد، شماره 24 26 اسفند 1359
نبرد، ارگان سیاسی تبلیغی گروه کمونیستی نبرد، شماره 32 29 اردیبهشت 1360
نبرد، ارگان سیاسی تبلیغی گروه کمونیستی نبرد، ویژه قیام 20 بهمن 1359
13 آبان، شماره 30، ویژه‌نامه شهادت رفیق تقی شهرام 09 مرداد 1359
13 آبان، شماره 33 30 مرداد 1359
13 آبان، شماره 34 06 شهریور 1359
13 آبان، شماره 36 20 شهریور 1359
13 آبان، شماره 4 12 آذر 1358
13 آبان، شماره 55، ضمیمه 2
13 آبان، شماره 67 03 فروردین 1360
13 آبان، شماره 68 10 اردیبهشت 1360
13 آبان، شماره 69 17 اردیبهشت 1360
13 آبان، شماره 70 24 اردیبهشت 1360
13 آبان، شماره 71 31 اردیبهشت 1360
13 آبان، شماره 72 07 خرداد 1360