رفتن به محتوای اصلی
زمستان
دفتر شورای نویسندگان و هنرمندان ایران، دور اول، شماره 2 زمستان 1359
دفتر شورای نویسندگان و هنرمندان ایران، دور اول، شماره 5 زمستان 1360
دفتر شورای نویسندگان و هنرمندان ایران، دور دوم، شماره 1 زمستان 1363
آوای تبعید، بر گستره ادبیات و فرهنگ، شماره 4 زمستان 1396
آوای تبعید، بر گستره ادبیات و فرهنگ، شماره 9 زمستان 1397
آوای تبعید، بر گستره ادبیات و فرهنگ، شماره 13 زمستان 1398
آوای تبعید، بر گستره ادبیات و فرهنگ، شماره 17 زمستان 1399
آوای تبعید، بر گستره ادبیات و فرهنگ، شماره 24 زمستان 1400
آوای تبعید، بر گستره ادبیات و فرهنگ، شماره 25 زمستان 1400
آوای تبعید، بر گستره ادبیات و فرهنگ، شماره 31 زمستان 1401
آوای تبعید، بر گستره ادبیات و فرهنگ، شماره 32 زمستان 1401
آوای تبعید، بر گستره ادبیات و فرهنگ، شماره 38 زمستان 1402
اتحادیه‌های کارگری و سه مقاله دیگر، از مجموعه آثار فریدریش انگلس (1)، برگردان: بیژن زمستان 1358
اخراج دانش آموزان دلیر دارالفنون توطئه دیگری است برای از بین بردن مظاهر آزادی و آزادگی، کمیته دانشجویان دانشگاه تهران - وابسته به جبهه ملی ایران زمستان 1340
اسرار کودتای 28 مرداد، شرح عملیات چکمه (آجکس)، از خاطرات سی. ام. وودهاوس، یک مقام بلندپایه انگلیسی، ترجمه: نظام‌الدین دربندی زمستان 1368
اسناد جنگل 1، به کوشش شاپور رواسانی – غلامرضا فروتن و لیلا پورکریمی – امین حق ره زمستان 1395
اسناد جنگل 2، به کوشش شاپور رواسانی – غلامرضا فروتن و لیلا پورکریمی – امین حق ره زمستان 1395
اسناد جنگل 3، به کوشش شاپور رواسانی – غلامرضا فروتن و لیلا پورکریمی – امین حق ره زمستان 1395
اسناد جنگل 4، به کوشش شاپور رواسانی – غلامرضا فروتن و لیلا پورکریمی – امین حق ره زمستان 1395
پرکار ولی منظم، پرشور ولی آرام، زمستان ۱۳۶۳ زمستان 1363
الفبا، غلامحسین ساعدی، دورۀ جدید، جلد 1 زمستان 1361
الفبا، غلامحسین ساعدی، دورۀ جدید، جلد 5 زمستان 1363
انقلاب الجزایر، ص. ع. زمستان 1358
انقلاب روسیه، روزا لوکزمبورگ، ترجمه ب. شباهنگ زمستان 1367
ایدئولوژی‌های سیاسی و آرمان دموکراتیک، نویسندگان: ترنس بال – ریچارد دگر، ترجمه: احمد صبوری زمستان 1386