چریکهای فدایی خلق ایران (ارتش رهائی‌بخش خلقهای ایران)
اردیبهشت 1364 اساسنامه چریکهای فدائی خلق ایران (ارتش رهائیبخش خلقهای ایران)
مرداد 1363 بازهم "...به جنبش انقلابی!؟"
تیر 1363 بررسی گذشته 2
بهمن 1361 بیانیه‌های عملیات جنگل
پاسخ به انحلال‌طلبان
مرداد 1363 پاسخ به انفعال طلبان، متن چاپی
17 فروردین 1383 سربازان مزدور، سازمان فعالين جنبش نوين كمونيستي ايران (ارتش رهائیبخش خلقهای ایران)
سروهای ایستاده، یادواره‌ی: چریک های فدایی خلق ایران (ارتش رهایی بخش خلق های ایران)، یوسف زرکار
24 تیر 1363 سیاهکل، نشریه سازمان دانشجوئی 19 بهمن در امریکا، شماره 2
23 مهر 1363 سیاهکل، نشریه سازمان دانشجوئی 19 بهمن در امریکا، شماره 3
06 خرداد 1383 قدرقُدرتی رژیم یا خط مشی انحرافی سازمانهای سیاسی، سازمان دانشجویان ایرانی مقیم سوئد -استکهلم، هوادار چریکهای فدایی خلق ایران – ارتش رهائیبخش خلقهای ایران
28 مهر 1362 کومه‌له و انحلال‌طلبان
فروردین 1383 گزارش تجربه جنگل، یوسف
ماجرای "ایران گیت" و دردسر "راه کارگر"
مرداد 1368 مبارزه سیاسی و مبارزه مسلحانه (بحثی پیرامون سازماندهی طبقه کارگر)
13 اسفند 1362 نقدی بر "مصاحبه" (طرحی از وظایف)، عبدالرحیم صبوری
مرداد 1368 واقعۀ چهارم بهمن و معضل وحدت (1)
تیر 1363 وظایف تاکتیکی