15 اردیبهشت 1389 هویس فارسی، شماره 73
29 اردیبهشت 1389 هویس فارسی، شماره 74
12 خرداد 1389 هویس فارسی، شماره 75
26 خرداد 1389 هویس فارسی، شماره 76
09 تیر 1389 هویس فارسی، شماره 77
23 تیر 1389 هویس فارسی، شماره 78
06 مرداد 1389 هویس فارسی، شماره 79
20 مرداد 1389 هویس فارسی، شماره 80
10 شهریور 1389 هویس فارسی، شماره 81
24 شهریور 1389 هویس فارسی، شماره 82
07 مهر 1389 هویس فارسی، شماره 83
21 مهر 1389 هویس فارسی، شماره 84
05 آبان 1389 هویس فارسی، شماره 85
19 آبان 1389 هویس فارسی، شماره 86
03 آذر 1389 هویس فارسی، شماره 87
17 آذر 1389 هویس فارسی، شماره 88
01 دی 1389 هویس فارسی، شماره 89
22 دی 1389 هویس فارسی، شماره 90
20 بهمن 1389 هویس فارسی، شماره 92
04 اسفند 1389 هویس فارسی، شماره 93
17 فروردین 1390 هویس فارسی، شماره 95
31 فروردین 1390 هویس فارسی، شماره 96
14 اردیبهشت 1390 هویس فارسی، شماره 97
28 اردیبهشت 1390 هویس فارسی، شماره 98
25 خرداد 1390 هویس فارسی، شماره 100
08 تیر 1390 هویس فارسی، شماره 101
22 تیر 1390 هویس فارسی، شماره 102
05 مرداد 1390 هویس فارسی، شماره 103
19 مرداد 1390 هویس فارسی، شماره 104
02 شهریور 1390 هویس فارسی، شماره 105
23 شهریور 1390 هویس فارسی، شماره 106
06 مهر 1390 هویس فارسی، شماره 107
20 مهر 1390 هویس فارسی، شماره 108
04 آبان 1390 هویس فارسی، شماره 109
18 آبان 1390 هویس فارسی، شماره 110
02 آذر 1390 هویس فارسی، شماره 111
16 آذر 1390 هویس فارسی، شماره 112
30 آذر 1390 هویس فارسی، شماره 113
21 دی 1390 هویس فارسی، شماره 114
05 بهمن 1390 هویس فارسی، شماره 115
19 بهمن 1390 هویس فارسی، شماره 116
03 اسفند 1390 هویس فارسی، شماره 117
17 اسفند 1390 هویس فارسی، شماره 118
16 فروردین 1391 هویس فارسی، شماره 119
30 فروردین 1391 هویس فارسی، شماره 120
13 اردیبهشت 1391 هویس فارسی، شماره 121
27 اردیبهشت 1391 هویس فارسی، شماره 122
10 خرداد 1391 هویس فارسی، شماره 123
24 خرداد 1391 هویس فارسی، شماره 124
07 تیر 1391 هویس فارسی، شماره 125