رفتن به محتوای اصلی
"راه کارگر" چه می‌گوید؟، جمعی از مسوولین، اعضاء، سمپاتها و هواداران "راه کارگر" 30 فروردین 1360
اساسنامه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) مرداد 1398
استراتژی و مبانی تاکتیک های ما در مبارزه با جمهوری اسلامی، کنگره 10 مرداد 1384
اطلاعیه «آغاز مباحثات کنگره هفتم سازمان» 14 خرداد 1381
اطلاعیه برگزاری نوزدهمین کنگره سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) شهریور 1393
اطلاعیه برگزاری هژدهمین کنگره سازمان (کنگره بیست و پنجمین سالگرد کشتار خونین جان باختگان راه آزادی تابستان 67) شهریور 1392
اطلاعیه برگزاری کنگره شانزدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) 21 مرداد 1390
اطلاعیه برگزاری کنگره هفدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) 01 شهریور 1391
اطلاعیه مطبوعاتی، نهمین کنگره سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در مرداد ماه 83 (جولای 2004) به مدت سه روز برگزار شد! شهریور 1383
اطلاعیه مطبوعاتی، کنگره دهم سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر به نام (رفیق آلبرت سهرابیان) برگزار گردید! 30 مرداد 1384
اطلاعیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در باره برگزاری بیست و دومین کنگره سازمان 15 مرداد 1396
اطلاعیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در باره برگزاری بیست و سومین کنگره سازمان، کنگره کارل مارکس 10 مرداد 1397
اطلاعیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در باره برگزاری بیست و ششمین کنگره سازمان 11 مرداد 1400
اطلاعیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در باره برگزاری بیست و پنجمین کنگره سازمان، کنگره فریدریش انگلس 26 آذر 1399
اطلاعیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در باره برگزاری بیست و چهارمین کنگره سازمان، کنگره رزا لوگزامبورگ و کارل لیبکنشت 21 مرداد 1398
اطلاعیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در باره برگزاری بیست و یکمین کنگره سازمانی 30 تیر 1395
اطلاعیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در باره برگزاری بیستمین کنگره سازمانی 30 مرداد 1394
اطلاعیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) درباره برگزاری کنگره پانزدهم سازمان 16 شهریور 1389
اطلاعیه هیئت اجرایی سازمان کارگان انقلابی ایران (راه کارگر) درباره برگزاری کنگره چهاردهم مرداد 1388
اطلاعیه کمیته مرکزی درباره برگزاری کنگره دوازدهم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) 08 شهریور 1386
اطلاعیه کمیته مرکزی درباره: برگزاری کنگره سیزدهم شهریور 1387
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در ارتباط با تعرض جدید رهبر رژیم اسلامی و اعلام استبداد عریان، از آن «نه با شکوه» دفاع کنید! 18 مرداد 1379
انترناسیونالیسم پرولتری (در تئوری و عمل) آذر 1361
اوضاع سیاسی و وظایف ما!، کنگره 10 مرداد 1384
اوضاع سیاسی و وظایف ما، کنگره 12 شهریور 1386