فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 549، نیمه دوم اردیبهشت 1388

لینک به فایل

عنوان

صفحه

اعلان جنگ علنی به نظم موجود، دست‌آورد اول ماه مه

1

قصاص نو جوانان، فجیع ترین جنایت رژیم جمهوری اسلامی

1

گسترش جنگ با طالبان در پاکستان

1

استمرار مبارزات، راه حل قطعی تحقق مطالبات معلمان

1

سوء استفاده تبلیغاتی از سرود "سر اومد زمستون"، در خیمه شب بازی انتخاباتی جمهوری اسلامی

1

موقعیت جنبش کارگری در سال 87، اشکال مبارزه، خواست‌ها و پیشرفت‌ها (قسمت آخر)

5

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

7

رادیو دمکراسی شورایی

8