فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 575، نیمه دوم خرداد 1389

لینک به فایل

عنوان

صفحه

زورآزمایی قوای مقننه و اجرایی، زور بی سلاح و با سلاح

1

سه چهارم مردم ایران در زیر خط فقر زندگی می‌کنند

1

مراسم سالگرد مرگ خمینی و صف بندی جناح های درون نظام جمهوری اسلامی

1

اسرائیل و جمهوری اسلامی، دو روی یک سکه‌ی تشنج‌آفرینی و ستم‌گری

1

کمک های مالی

4

جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

29 سال پس از آن سال سیاه

8

رادیو دمکراسی شورایی

8