فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 604، نیمه اول شهریور 1390

لینک به فایل

عنوان

صفحه

هراس خامنه‌ای از چیست؟

1

بحران جهانی خواب را از چشمان سرمایه‌داران ربوده است

1

افزایش خودکشی در جامعه، نمادی دیگر از ارتجاع حاکم بر ایران

1

سرهنگ ناپدید شد، اما لیبی آزاد نگشت!

1

کمک های مالی

7

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

8

وظایف فوری انقلاب اجتماعی

12

رادیو دمکراسی شورایی

12